Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Bağlanma Stilleri ve Kimlik Statülerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin bağlanma stillerini, kimlik statülerini ve kişilik özelliklerini incelemektir. Yetişkin olmak çağdaş toplumlarda gittikçe karmaşık bir yapı haline gelen ve çeşitlenen bir süreçtir. Yetişkin olmanın yaşı ve ölçütleri günümüzde sürekli değişime uğramaktadır. Bilimsel çalışmalar birçok farklı kuramlarla yetişkinliğin ne olduğunu ve yetişkinliğe geçişin nasıl olduğunu açıklamışlardır. Bunların içinde beliren yetişkinlik farklı bir yaşam dönemi önerisiyle yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır Ergenlik ile genç yetişkinlik arasındaki dönem beliren yetişkinlik dönemi olarak tanımlanmaktadır.  Kimlik statüleri ve bağlanma stilleri de bireyin beliren yetişkinlik dönemini yaşamasında etkili faktörler olacağı düşünülerek bu araştırma yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 18-30 yaş aralığındaki Mersin Üniversitesi öğrenci ve çalışanları, Mersin Şehir Hastanesi çalışanları ve 4 ayrı özel kurs öğrencileri olmak üzere toplam 750 birey oluşturmaktadır. Katılımcılara demografik bilgi anketi, Yaşam Görüşü Ölçeği, Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüleri Ölçeği ve İlişki Ölçekleri Anketi uygulanmıştır. Araştırmada beliren yetişkinlik dönemi ile başarılı kimlik statüsü ve moratoryum kimlik statüsü arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bununla birlikte ipotekli kimlik statüsü ile ters yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Beliren yetişkinlik döneminde bağlanma stillerine bakıldığında, beliren yetişkinlik dönemi ile korkulu bağlanma, saplantılı bağlanma ve kayıtsız bağlanma arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the attachment styles, identity status and personality traits of individuals in emerging adulthood. Being an adult is an increasingly complex and diverse process in contemporary societies. The age and criteria of adulthood are constantly changing today. Scientific studies have explained What adulthood is and how the transition to adulthood is with many different theories. The adulthood emerging in them has emerged as a new approach with the suggestion of a different life period. The period between adolescence and young adulthood is defined as the emeging adulthood period. This study has been carried out considering that identity status and attachment styles will also be effective factors in experiencing the individual’s emerging adulthood.  The sample of the study consists of 750 individuals, including Mersin University students and employees, Mersin City Hospital employees and 4 different private course students aged 18-30 years. Participants were given Demographic Information Questionnaire, Extended Objective Ego Identity Status Scale, Relationship Scales Questionnaire. A significant difference was found between emerging adulthood with successful identity status and moratorium identity status. However, a significant negative relationship was found with the identity foreclosure status. When the attachment styles in adulthood were examined, a significant relationship was found between the emerging adulthood and fearful attachment, preoccuppied attachment and dismissive avoidant.

Keywords