Metropol Eğitim Kurumları TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı Temel Düzey A1-A2 Ders Kitabındaki Metinlerin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 33-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarından biri olan Metropol Yayınları TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti̇ (A1-A2) ders kitabında yer alan kültürel unsurların tespit edilmesidir. Betimleyici nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi tekniğinden faydalanılmıştır. Ders kitabındaki kültürel unsurların sınıflandırılmasında, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde yer alan sınıflandırma esas alınmıştır. Bu kapsamda yedi ana başlık ve alt başlıklar dikkate alınmış ve okuma metinlerindeki kültür unsurları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, ders kitabında toplam 99 kültür unsuru olduğu görülmüştür. Başlangıç düzeyi olan A1-A2 seviyesinin tek kitapta verilmesi ve bunların kitap içerisinde ayrı bölümler olarak yer almaması nedeniyle seviyeler arasında karşılaştırma yapma imkânı olmamıştır. Bu sebeple kitap temel düzey (A1-A2) olarak ele alınıp birlikte değerlendirilmiş ve tespit edilen ögelerin sıklığı bu şekilde ortaya konulmuştur. Kitapta tespit edilen kültür unsurlarının 71 tanesinin Türk kültürüne ait olduğu, 28 tanesinin ise evrensel kültüre ait olduğu tespit edilmiştir. Bu yönüyle kitapta gerçekleştirilmek istenen kültür aktarımında Türk kültürüne ait unsurlara daha çok önem verildiği gözlenmiş fakat bu kültürel unsurların eşit şekilde dağılmadığı da tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

The purpose of this research; It is the determination of the cultural elements in the Metropol Publications TÖMER Turkish Teaching Set for Foreigners (A1-A2) textbook, which is one of the textbooks used in teaching Turkish as a foreign language. In the research in which descriptive qualitative research method was used, document analysis technique was used as a data collection technique. The classification of the cultural elements in the textbook is based on the classification in the Common European Framework of Reference for Languages. In this context, cultural elements contained in the reading texts were identified according to seven main titles and sub-titles. As a result of the research, it was seen that there are 99 cultural elements in the textbook. It was not possible to make a comparison between the levels, as the A1-A2 level was given in a single book and the book did not include separate sections. For this reason, the book was evaluated as a basic level (A1-A2) and evaluated together, and the frequency of the detected items was revealed in this way. It was determined that 71 of the cultural elements contained in the book belong to Turkish culture and 28 to universal culture.  In this context, it has been observed that more importance is given to the elements of Turkish culture in the cultural transfer elements in the book, but it has been determined that these cultural elements are not evenly distributed.

Keywords