Görme Yetersizliği Olan Türkçe Öğretmenlerin Ders Sürecinde Karşılaştıkları Durumlar

Author :  

Year-Number: 2021-2
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-24 13:55:13.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 61-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, görme engelli Türkçe öğretmenlerinin ders sürecinde karşılaştıkları durumları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel yöntemin doğasına uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın verilerini toplamak için yarı yapılandırılmış bireysel görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve farklı dönemlerde atanmış olan on beş görme engelli Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma süresince veri toplama aracı olarak kullanılan on soruluk görüşme formunun soruları araştırmacılar tarafından oluşturulmuş, geçerlilik ve güvenirliliği uzman kişilerce sağlanmıştır. Görme engelli Türkçe öğretmenlerinin görüşme sorularına vermiş oldukları yanıtlar temalar altında toplanmıştır. Araştırmanın sonunda; öğretmenlerin derse öğrencilerini güdülemek için ödül mekanizmasına ve farklı uyaranlara hitap eden materyal kullandıkları, ders işlerken teknolojiden faydalandıkları tespit edilmiştir. Dört temel dil becerisinin geliştirilmesine yönelik okuma, yazma, konuşma ve dinle etkinlikleri, oyunlaştırma, farklı düşünme teklikleri kullanma gibi çalışmalar yapılmaktadır. Sınavların uygulanması ve değerlendirilmesinde ise ekran okuyucu ve optik okuyucu kullanma, kişilerden yardım alma seçenekleri tercih edilmektedir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda sonuç olarak, görme engelli Türkçe öğretmenlerinin eğitim öğretim sürecinde yaşadıkları durumların olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The study was conducted to designate the situations faced by the visually disabled turkish teachers in the course process. Qualitative method was used in the research. Semi-structured individual interview technique was used for gathering the data. The study group consists of 15 visually impaired Turkish teachers working at Ministry of Education in 2018-2019 academic year and assigned at different periods. During the research, the questions of the ‘10-question interview form’ which was used for gathering data were formed by researcher and supervisor and the validity and reliability of the form were provided by experts. Visually impaired Turkish teachers' responses to the questions were coded with using themes. At the end of the research; It was seen that external factors were influential forchoosing this profession for visually impaired Turkish teachers, parents approached with a positive perspective, but some principles caused problems to some teachers, teachers used materials that appealed to the reward mechanism and different stimuli to motivate their students and benefited from technology. Studies such as reading, writing, speaking and listening activities, gamification, using different thinking uniquenesses are carried out for the development of four basic language skills. In the application and evaluation of the exams, the options of using screen reader and optical reader and getting help from people are preferred. As a result, it was found out that the visually impaired Turkish teachers experienced positive situations in education process.

Keywords


 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Çev Edt.: M. Bütün ve SB Demir), Ankara: Siyasal.

 • Creswell, J. W. (2007). Nicel, nitel ve karma yöntemler yaklaşımı araştırma deseni (S.B. Demir, Çev. Ed). Ankara: Anı.

 • EGED. (2017). Engelsiz bir üniversite için tespit ve öneriler el kitabı. Eğitimde görme engelliler derneği. Ankara: Şen Matbaa.

 • EGED (2019). engelli öğretmenlerin görevleri esnasında karşılaştıkları sorunların tespiti raporu. Ankara.

 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme (Cilt 4). Ankara: Yelken Yayınları.

 • Kocasaraç, H. (2003). Bilgisayarların öğretim alanında kullanımına ilişkin öğretmen yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 77-85.

 • MEB. (2013). Çoçuk gelişimi ve eğitimi görme engelliler. Ankara.

 • MEB. (2008). Özel

 • Pirgon, Y. ve Babacan, E. (2013). Görme engelli öğrencilerin piyano eğitimi üzerine durum çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 191-206.

 • Şahin, Y. L., Tuncer, A. T., ve Kuzu, A. (2018). Görme engelli bireylerin eğitiminde kullanılabilecek bir ses ile görme sistemi örneği. Pegem Atıf İndeksi, 67-90.

 • Şahin, A., Aydın, G., ve Sevim, O. (2011). Cornell not alma tekniğinin dinlenilen metni anlamaya ve kalıcılığa etkisi.

 • Şendurur, Y. (2001). Görme engelli bireylerin müzik eğitimi. Toplumsal Düşünce Dergisi, 2(2), 4548.

 • Şendurur, Y. (2017). Görme engelli müzik öğretmenlerinin görme engelli öğrencilerin çalgı eğitimi dersi sürecine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 16(İpekyolu), 2477-2488.

 • Ünüvar, A. (2013). Öğreticiler için kabartma yazı (Braille) öğretim kılavuzu.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics