Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Dil Bilgisi Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi

Author :  

DOI : .64452
Year-Number: 2022-3
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-29 22:52:33.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 15-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde en sık kullanım alanına sahip materyal olan ders kitaplarındaki dil bilgisi öğretim yöntemlerinin izlencesi çıkartılarak kitaplarda kullanılan dil bilgisi öğretiminin yöntemlere uygun olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmada yabancılar için Türkçe ders kitapları model olarak seçilip yazılı kaynak durumunda olan yabancılar için Türkçe ders kitapları dil bilgisi ve belirlenen ölçütler açısından incelenmiştir. Araştırma nitel araştırmaya uygun olarak yürütülmüş ve doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere yönelik hazırlanmış tüm ders kitaplarını kapsamaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığı için uygun örnekleme yoluyla seçilen ders kitapları çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Bir kitap serisinin aynı izlence ve yöntemle hazırlandığından inceleme için üç farklı yayınevine ait A1-A2 düzeyindeki kitapların çalışma için uygun olacağı düşünülmüştür. Bu kapsamda çalışma evrenini; Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar için Türkçe Öğretim Seti A1-A2 Ders Kitabı, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti A1-A2 Ders Kitabı ve Hitit Yabancılar için Türkçe Öğretim Seti Temel A1-A2 Ders Kitabı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, içerik analizi tekniği benimsenmiştir. Çalışma kapsamında yabancılar için Türkçe ders kitaplarını dil bilgisi açısından incelenmesine yönelik alanyazın taraması yapılmış ve alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Bunların neticesinde beş maddelik inceleme ölçütü oluşturulmuştur ve incelemeler bu ölçütler çerçevesinde yapılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle ders kitaplarındaki konuların neye göre sıralandığının belirlenmesi amacıyla her bir kitabın içindekiler kısmı ve üniteleri taranmış ve kitapların benimsedikleri izlenceler belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapan ders kitaplarında kullanılan dil bilgisi öğretim yöntemlerinin yapılandırmacı yaklaşımları hangi düzeyde kapsadığı incelenerek, kitapların dil bilgisi öğretiminin güncel ve kullanılabilir olma durumu hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to determine whether the grammar teaching methods in the textbooks for teaching Turkish to foreigners comply with the relevant methods, by presenting the syllabus of the grammar teaching methods in the textbooks that are the most frequently used materials for teaching Turkish to foreigners. In this research, Turkish textbooks for foreigners were selected as a model, and these textbooks, which are deemed as written sources, were analyzed in terms of grammar and the determined criteria. The research is based on the document review, i.e. a qualitative model. The target population of the research involves all the textbooks prepared for those who learn Turkish as a foreign language. As it was not possible to have access to all the textbooks in the target population, the textbooks selected through convenience sampling constituted the sampling of the study. Considering that a book series is prepared based on the same syllabus and method, it was concluded that A1-A2 level books published by three different publishing houses would be suitable for the analyzing. In this scope, the target population of the study was selected as; Gazi University TOMER Turkish Teaching Kit for Foreigners A1-A2 Textbook, Istanbul Turkish Teaching Kit for Foreigners A1-A2 Textbook and Hitit Turkish Teaching Kit for Foreigners Basic A1-A2 Textbook. In the analysis of the data, the document analysis technique was adopted. Within the scope of the study, review of literature was conducted to analyze the Turkish textbooks for foreigners with regard to grammar and the opinions of the experts in this field were consulted. As a result, an analysis criterion framework consisting of 5 criteria was created and analyses were made within the framework of these criteria. In the analysis of the data, initially, contents sections and units of each book were scanned in order to determine how the subjects in these textbooks are organized and then the syllabuses adopted by each book were determined. In the conclusion part, textbooks teaching Turkish as a foreign language were analyzed as to what extent the grammar teaching methods in these textbooks included the constructivist approaches and evaluations were made about the up-to-dateness and suitability of these textbooks in grammar teaching.

Keywords


 • Akbulut, S. ve Yaylı, D. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A1-A2 düzeyi ders kitapları üzerine bir izlence çalışması. Erzincan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÖS 2). 35-46.

 • Avrupa Konseyi (2013). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi: öğrenim, öğretim ve değerlendirme. Frankfurt.

 • Barın, E. (1994). Yabancılara Türkçenin öğretimi metodu. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 17, 53-54.

 • Benhür, M. H. (2002). Türkçenin yabancılara öğretiminde tartışılmayan ana kavramlar. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Dolunay, S. K. (2014). Dil bilgisi öğretimi. Abdurrahman Güzel ve Halit Karatay (Ed.). Türkçe Öğretimi El Kitabı. (s. 381-413). Ankara: Pegem Akademi.

 • Doyumgaç, İ. (2017). Yabancılar için Türkçe ders kitaplarında dil bilgisi öğretimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman Üniversitesi. Adıyaman.

 • Göçen, G. ve Okur, A. (2013). Dil bilgisi eğitimi. M. Durmuş ve A. Okur (Editör). Yabancılara Türkçe öğretimi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.

 • Göçer, A. (2007). Türkçe ve sınıf öğretmenleriyle öğretmen adayları için Türkçe öğretimi. Ankara: Öncü Kitap.

 • Güzel, A. ve E. Barın (2013). Yabancı dil olarak türkçe öğretimi, İstanbul: Akçağ Yayınları.

 • Hengirmen, M. (1993). Yabancı dil öğretim yöntemleri ve TÖMER yöntemi. Ankara: Kültür Matbaacılık.

 • Kalfa, M. (2008). Yabancılara Türkçe öğretiminde program(sızlık) sorunu. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu. K.K.T.C.

 • Kavcar, C., Oğuzhan, F. ve Hasırcı, S. (2016). Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Mohseni Far, M. (2008). An overview of syllabuses in english language teaching. http://www.slideshare.net/jetnang/an-overview-of-syllabuses-in-english-language teaching adresinden 20.05.2018 tarihinde erişilmiştir.

 • Nunan, D.(1993). Syllabus design. Oxford: Oxford University Press.

 • Özel, S. (2010). Yabancılara Türkçe öğreten resmi kurumlarda dil bilgisi öğretimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi. Ankara.

 • Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and methods in language teaching. New York: CUP.

 • Rona, B. ve Dedes, G. (1989). Dil öğretiminde metin-yapı, amaç beceri ilişkileri. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 31(2), 69.

 • Sudhakar, M. ve Farhen, S. F. (2015). The importance of grammar in English language teaching. International Journal of Scientıfıc Research, 4(8), 122-124.

 • Temizkan, M. (2014). Metin temelli dil bilgisi öğretimi ve uygulamaları. Murat Özbay (Ed.). Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi (129-150). Ankara: Pegem Akademi.

 • Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Wang, F. (2010). The necessity of grammar teaching. English Language Teaching. 22. 05. 2018 tarihinde http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article /view/6241/ 5013. adresinden ulaşılmıştır.

 • Yaman H. (2010). Dil bilgisi etkinlikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics