Buket Uzuner'in Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları Serisinin İlk Üç Kitabının Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

Author :  

DOI : .70926
Year-Number: 2023-4
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-07 12:45:55.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 26-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Buket Uzuner’in Su, Toprak ve Hava üçlemesinin değerler eğitimi bağlamında incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırmaya dayalı betimsel tarama modeli esas alınmış, veri toplama tekniği olarak doküman analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmada, Buket Uzuner’in Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları/Su, Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları/Toprak, Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları/Hava adlı kitaplar Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda (2018) yer alan kök değerler esas alınarak incelenmiştir. Analiz aşamasında eserler okunmuş, kök değerleri yansıtan ifadeler fişlenmiştir. Eserlerde ulaşılan kök değerlerin sıklığı tespit edilerek her eser için farklı tablo oluşturulmuştur. Ardından elde edilen veriler kitaplardan alıntılanan örnek cümlelerle birlikte yorumlanarak raporlaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre eserlerde, öz denetim, sevgi, saygı ve sorumluluk kök değerlerinin en çok öne çıkan kök değerler olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında yardımseverlik, vatanseverlik, adalet, dostluk ve sabır kök değerleri farklı eserlerde ön plana çıkmıştır. Ayrıca kitaplar genel olarak ele alındığında adalet, dürüstlük ve sabır kök değerlerinin diğer değerlere nispeten geçiş sıklığının daha az olduğu tespit edilmiştir. Eserler değerler eğitimi açısından ele alındığında, Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları/Su adlı eserin öz denetim, sevgi ve sorumluluk; Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları/Toprak adlı eserin öz denetim, saygı, sevgi ve sorumluluk; Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları/Hava adlı eserin öz denetim, saygı ve sevgi değerlerinin öğretiminde kullanılabilecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine Buket Uzuner's Su, Toprak and Hava trilogy in the context of values education. In the research, descriptive survey model based on qualitative research was taken as basis, and document analysis technique was used as a data collection technique. In the research, the books named Buket Uzuner's “Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları/Su, Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları/Toprak, Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları/Hava” were examined based on the root values in the Turkish Language Curriculum (2018). In the analysis phase, the works were read and the expressions reflecting the root values were recorded. The frequency of the root values reached in the works was determined and a different table was created for each work. Then, the obtained data were interpreted and reported together with the sample sentences quoted from the books. According to the results obtained in the research, it has been determined that the root values of self-control, love, respect and responsibility are the most prominent root values in the works. In addition, the root values of benevolence, patriotism, justice, friendship and patience have come to the fore in different works. In addition, when the books are considered in general, it has been determined that the frequency of transition of the root values of justice, honesty and patience to other values is less. When the works are considered in terms of teaching values, self-control, love and responsibility in Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları/Su; self-control, respect, love and responsibility in Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları/Toprak; in the work titled Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları/Hava, they were determined that the values ofselfcontrol, respect and love could be used in the teaching.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics