Sınıf Öğretmenlerinin Çevrimiçi Ders Sürecinde Sınıf Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi: Manisa İli Örneği

Author :  

DOI : .71311
Year-Number: 2023-4
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-27 09:03:12.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 13-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma Manisa ili Şehzadeler ilçesine bağlı ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin çevrimiçi ders süresince sınıf yönetimi becerilerinin farklı değişkenler doğrultusunda belirlenmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içerisinde Manisa ili Şehzadeler ilçesine bağlı ilkokullarda görev yapan 53 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Bu kapsamda çalışmadaki veriler nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan betimsel tarama modeliyle toplanmıştır. Verilerin toplanması için Işlak ve Gök (2021) tarafından geliştirilen “İlkokulda Çevrimiçi Ders Sürecinde Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. İlgili ölçek 38 madde ve 6 boyuttan oluşmaktadır (fiziksel düzen ve yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve ilişki yönetimi, plan program yönetimi, davranış yönetimi ve dijital uyum). Verilerin analizi istatistik paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve sınıf öğretmenlerinin çevrimiçi ders sürecinde yönetim becerileriyle alakalı analizler yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin çevrimiçi ders sürecinde sınıf yönetim becerilerinin değerlendirilmesi sonucunda öğrenim durumuna göre fiziksel düzen, zaman yönetimi, plan-program yönetimi, dijital uyum alanlarında anlamlı fark tespit edilmezken davranış yönetimi, iletişim ilişkisi boyutlarında ise anlamlı fark görülmüştür. Bunun yanında araştırmanın bir diğer alt problemleri çerçevesinde sınıf öğretmenlerinin çevrimiçi ders işleyiş sürecinde sınıf yönetim becerilerinin değerlendirilmesi neticesinde cinsiyet, unvan ve mesleki kıdem değişkenlerinde anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler literatürde yer alan diğer çalışmalarla birlikte ele alınmış daha sonra araştırma önerileri sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study was prepared with the aim of determining the classroom management skills of classroom teachers working in primary schools in Şehzadeler district of Manisa province in line with different variables during the online course. The participants of the study consisted of 53 classroom teachers working in primary schools in Şehzadeler district of Manisa province in the 2022-2023 academic year. In this context, the data in the study were collected by descriptive survey model, which is one of the quantitative research methods. The "Scale of Classroom Management Skills in Online Course Process in Primary School" developed by Işlak and Gök (2021) was used to collect the data. The scale consists of 38 items and 6 dimensions (physical order and management, time management, communication and relationship management, plan and schedule management, behaviour management and digital adaptation). The analysis of the data was carried out through the statistical package programme and the analyses related to the classroom teachers' management skills in the online course process were interpreted. As a result of the research, as a result of the evaluation of the classroom management skills of classroom teachers in the online course process, no significant difference was found in the fields of physical order, time management, plan-program management, digital adaptation, while a significant difference was found in the dimensions of behaviour management and communication relationship. In addition, within the framework of another sub-problem of the research, it was determined that there was no significant difference in gender, title and professional seniority variables as a result of the evaluation of classroom management skills of classroom teachers in the process of online course operation. The data obtained within the scope of the research were discussed together with other studies in the literature and then research suggestions were presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics