Okul Öncesinde Masal Anlatımının Çocuklar Üzerindeki Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Author :  

DOI : .71341
Year-Number: 2023-4
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-11 10:24:23.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Masallar okul öncesi dönemde çocukların duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişim gibi birçok gelişim alanına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca masallar aracılığıyla çocuklar temel insani çatışmaları, arzuları ve ilişkileri sağlıklı bir şekilde yönetebilme becerilerini öğrenebilmektedir. Çocuklar olayları kendi benzersiz bakış açısından analiz etme eğilimindedir. Başkalarının gerçekliği yorumlamasını umursamadan kendi dünyalarını yaşamaktadırlar. Dolayısıyla çocukluktaki bu aşamada, olgunlaşmamış ve gelişmemiş insan zihnini masallar aracılığıyla etkilemek oldukça kolay hale gelmektedir. Çocukların gelişim ve becerilerine katkıları araştırmalarla ortaya koyulan masallar, okul öncesi eğitimde öğretmenler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, öğretmenlerin okul öncesi eğitimde masal anlatımına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde halen görev yapmakta olan yedi okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla okul öncesi öğretmenlerle gerçekleştirilen yüz yüze bireysel görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler nitel araştırmalarda kullanılan betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin masal anlatımının çocukların dil gelişimine katkısına odaklandığını göstermektedir. Bunun yanı sıra öğretmenler, yaratıcılık ve farklı bakış açılarının oluşması gibi bilişsel gelişim alanlarına katkılarını da vurgulamışlardır. Araştırma sonuçları, okul öncesi öğretmenlerinin çocukların gelişim düzeylerine uygun masallarla çocukların gelişim alanlarını destekleyebileceklerini düşündüklerini ortaya koymaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle öğretmenlere, ebeveynlere ve araştırmacılara bazı öneriler sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

Fairy tales contribute to many areas of development of children in the preschool period, such as emotional, physical and cognitive development. In addition, through fairy tales, children can learn basic human conflict, desires and relationship management skills in a healthy way. Children tend to analyze events from their own unique point of view. They live their own world without caring about others' interpretation of reality. Therefore, at this stage in childhood, it becomes quite easy to influence the immature and undeveloped human mind through fairy tales. Fairy tales, whose contributions to children's development and skills are revealed by research, are often used by teachers in preschool education. In this context, the aim of the research is to examine the views of teachers on fairy tale telling in preschool education. The study group of the research consists of seven preschool teachers who are currently working in the province of Istanbul. The research was carried out in the case study design, one of the qualitative research methods. The data of the research were collected through face-to-face individual interviews conducted with preschool teachers through a semi-structured interview form. The data obtained from the research were analyzed using descriptive analysis, which is used in qualitative research. The findings of the research show that the opinions of preschool teachers are focused on the contribution of fairy tale narration to children's language development. In addition, teachers also emphasized their contributions to cognitive development areas such as creativity and the formation of different perspectives. The research results reveal that preschool teachers think that they can support children's development areas with fairy tales suitable for children's development levels. Based on the results obtained in the research, some suggestions are offered to teachers, parents and researchers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics