Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (2019) Çoklu Okuryazarlık Becerisi Bağlamında İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-3
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte bilgiye ulaşma, yaratma ve ortaya koyma süreçlerinde de birtakım değişiklikler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerden biri de günlük hayatın bir parçası haline gelen teknolojik araç gereçlerin eğitim ve öğretim ortamlarına entegre edilmesi ve kullanılmasıdır. Eğitim- öğretim sürecinde yaşanan bu teknoloji entegrasyonu ile öğrenme ortamlarında yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmelerden faydalanılarak doğru bilgiye kolay yoldan ulaşan ve ulaşılan bilgiyi uygun kanallar aracılığıyla paylaşan bireyler yetiştirmek günümüz eğitim sisteminin önemli hedeflerinden biri olmuştur. Bu beklentinin karşılanması ise, bireylerin iyi bir okuryazar eğitimi almasına bağlıdır. Tarihsel süreç boyunca değişime uğrayan okuryazarlık kavramı da bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte günümüz şartlarındaki ihtiyaçlarına göre farklı boyutlar kazanmaktadır. Bu bağlamda, dünyanın değişen yapısına uyum sağlamak adına yeni okuryazarlık türlerinden biri olan çoklu okuryazarlık becerisi günümüz eğitim sistemi için önemli bir beceri olarak görülmektedir. Araştırmanın amacı, 21. yüzyıl becerilerinden ve yeni okuryazarlık türlerinden biri olan çoklu okuryazarlık becerisi bağlamında Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (2019) incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, nitel araştırma yönteminin doğasına uygun bir yöntem izlenmiş ve Türkçe Dersi Öğretim Programı ele alınmıştır. Verilerin analizinde doküman incelemesi tekniğine başvurulmuştur. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin sonuçlarından hareketle, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (2019) yer alan çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Today, along with technological developments, there are some changes and developments in the processes of accessing, creating and presenting information. One of these changes is the integration and use of technological tools, which have become a part of daily life, into education and training environments. With this technology integration experienced in the education-teaching process, new needs have emerged in learning environments. It has been one of the important goals of today's education system to raise individuals who can easily access the right information by making use of technological developments and share the information obtained through appropriate channels. Meeting this expectation depends on individuals receiving a good literacy education. The concept of literacy, which has changed throughout the historical process, gains different dimensions according to the needs of today's conditions with the developments in science and technology. In this context, in order to adapt to the changing structure of the world, multi-literacy skill, which is one of the new types of literacy, is seen as an important skill for today's education system. The aim of the research is to examine the Turkish Language Curriculum (2019) in the context of multiple literacy skills, which is one of the 21st century skills and new literacy types. For this purpose, in the study, a method suitable for the nature of the qualitative research method was followed and the Turkish lesson curriculum was discussed. Document analysis technique was used in the analysis of the data. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the obtained data. Based on the results of the data of the research, suggestions for the acquisition and development of multi-literacy skills in the Turkish Language Curriculum (2019) were presented.

Keywords